Ajuts

Què són?

 
Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses, PIMES i entitats públiques de 83 municipis rurals de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès, i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis de caire privat i fins a un 80% en inversions públiques.
 

Els ajuts i projectes LEADER estan integrats en el Pla Estratègic nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027. Aquests ajuts estan participats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, i cofinançats per la Unió Europea a través dels fons FEADER.

 

En aquest període del PEPAC 2023-2027 es fixen quatre grans prioritats de desenvolupament rural:

 

– Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.

– Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

– Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

– Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Consultes més freqüents:
Qui se'n pot beneficiar?
 • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o associacions participades per ens públics en <25%) que realitzin inversions en empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris, i empreses no agroalimentàries.
 • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (≥ 25%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic, infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació, i serveis a les persones.

 

Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

 

Queden excloses les persones físiques o jurídiques  que reuneixen els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d'ajuts associats al contracte global d'explotació.

Què és subvencionable?

Inversions en: 

 • Honoraris tècnics
 • Obra civil i instal·lacions
 • Equipament i mobiliari
Què no és subvencionable?
 • Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
 • Projectes en fases que no permetin el funcionament de l’activitat econòmica.
 • Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada, estancs, farmàcies i benzineres.
 • Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials fungibles i parament de la llar.
 • La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de segona mà.
 • Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
 • Altres despeses de llicències, patents, permisos, impostos, etc.
 • Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
 • Les inversions relacionades amb el sector vitivinícola.
Quina és la quantia de l'ajut?

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes (règim de concurrència competitiva).

 

 • Projectes de naturalesa privada: entre el 27,5% i el 40% de la inversió elegible 

 

 • Projectes de naturalesa pública: entre el 50% i el 80% de la inversió elegible 

 

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 75.000€ sempre que l’import total d’ajut aprovat de tots els expedients sigui superior a la dotació pressupostària establerta en la convocatòria d’ajuts.  I de 100.000€ en el cas que el total d’ajut aprovat sigui inferior a la dotació pressupostària.

 

Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 3 anys: 200.000€

Quins són els requisits i els compromisos dels beneficiaris?
 • Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les instal·lacions on es realitzarà la inversió.

 

 • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

 

 • Mantenir, gestionar directament i fer publicitat de l’activitat subvencionada durant 5 anys posteriors al pagament de l'ajut.