Ajuts Leader

Què són

 
Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses, PIMES i entitats públiques de 83 municipis rurals de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès, i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis de caire privat i fins a un 80% en inversions públiques.
 

Aquesta iniciativa marca una nova concepció en el marc de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu, dotant d’especial importància el caràcter innovador dels projectes. En aquest període PDR 2014-2022 es fixen quatre grans objectius o prioritats de desenvolupament rural:

 • Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
 • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
Consultes més freqüents:
Qui se'n pot beneficiar?
 • Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o associacions participades per ens públics en <25%) que realitzin inversions en (1) empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris, i (2) empreses no agroalimentàries.
 • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (≥ 25%) que realitzin inversions en (3) recuperació del patrimoni cultural i natural, (4) infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic, i (5) infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació.

Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

MOLT IMPORTANT: Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

Què subvencionen?

Inversions de creació, ampliació o millora de mínim 12.000 € IVA no inclòs pels privats.

 • Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió
 • Obra civil i instal·lacions
 • Equipament

Projectes viables econòmica, tècnica i legalment

*Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, que no estiguin finançats per fons de la Unió Europea, ni del Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2014-2020) de Catalunya, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable.

Què no subvencionen?
 • Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
 • Projectes en fases que no permetin el funcionament de l’activitat econòmica.
 • Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada, estancs, farmàcies i betzineres.
 • Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials fungibles i parament de la llar.
 • La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de segona mà.
 • Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting
 • Altres despeses de llicències, patents, permisos, impostos, etc.
Quina és la quantia de l'ajut?

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes. Règim de concurrència competitiva.

 • Màxim: 40% de la inversió
 • Mínim: 27,5% de la inversió

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 75.000€ sempre que l’import total d’ajut aprovat de tots els expedients sigui superior a la dotació pressupostària establerta en la convocatòria d’ajuts.  I de 100.000€ en el cas que el total d’ajut aprovat sigui inferior a la dotació pressupostària.

Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 3 anys: 200.000€

Quins són els compromisos dels beneficiaris?
 • Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les instal·lacions on es realitzarà la inversió.
 • Fer els pagaments de les factures de la inversió, mitjançant transferència bancària, que hauran de ser de data posterior a la visita de no inici d’obres.
 • Durant 5 anys mantenir, gestionar directament i fer publicitat de l’activitat subvencionada.
 • En cas d’ajuts superiors a 50.000€ cal un aval del 15%, en cas d’una execució per sota del 70% o d’una renúncia s’executarà l’aval
 • Termini execució inversió presentada: 30 de juny de 2023 (convocatòria 2021)