Relleu agrari: sense camps no hi ha futur

ADRINOC lidera el projecte de cooperació Relleu Agrari per al període 2023-2027, en el qual hi participen 9 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya i el GAL francès PTR Ariège. L’objectiu d’aquest projecte de cooperació és el d’acompanyar, des del territori, a aquelles persones implicades en el procés de relleu d’un espai agrari, creant eines concretes que facilitin la incorporació d’una nova generació agrària a models productius i comercials que assegurin la continuïtat de les explotacions agràries i  l’abastiment d’aliments de proximitat, saludables i de qualitat.

La reestructuració dels models agraris tradicionals està modificant els patrons de traspàs d’empreses agràries que, fins ara, eren majoritàriament familiars. Tanmateix, en els darrers anys s’observa una tendència emergent de noves maneres d’incorporar-se a l’activitat agrària, en molts casos per part de perfils nouvinguts a la pagesia. Aquest canvi en els perfils i en els models, posa sobre la taula la necessitat de pensar i articular noves eines que facilitin el trànsit de les noves generacions agràries de manera progressiva. Cal un acompanyament a aquests nous agricultors però també a aquells qui han explotat tota la vida les seves terres i, arribat un moment determinat, han d’encarar el procés de cedir-les a persones no vinculades a la seva família i que, en alguns casos, no provenen del món agrari. El projecte Relleu Agrari doncs  vol acompanyar, des del territori, a aquelles persones implicades en aquest procés de relleu, creant eines concretes que facilitin aquesta transició i posant sempre la mirada en el benestar de les persones.

Base de dades del projecte Relleu Agrari

Objectius del projecte:

El projecte s’articula al voltant de tres objectius o reptes:

 • L’intercanvi de coneixements i innovació entre entitats vinculades al relleu agrari
 • L’acompanyament a les persones implicades en el procés de relleu agrari i l’arrelament al territori
 • La sensibilització i divulgació vers el món rural

Així doncs es contempla elaborar una diagnosi de les eines de relleu agrari existents dins i fora del territori i la dinamització d’un grup motor amb els principals agents del territori vinculats al relleu agrari per crear eines que puguin ajudar a aquest procés. També es treballa per revaloritzar la imatge del sector agrari, fent campanyes de sensibilització a la població i divulgant experiències d’èxit entre els propis agricultors/ramaders i també a la població en general.

________________________________________________________________________________________________

XRA: Arrelem una nova pagesia

La Xarxa pel Relleu Agrari (XRA) està formada per un conjunt divers de persones i organitzacions que treballen pels territoris rurals, conscients de les necessitats actuals i reptes futurs del sector agrari.

La missió de la XRA és incentivar, facilitar i transformar el relleu generacional impulsant nous models agraris econòmicament viables, que contribueixin a la conservació de la natura i a la justícia social.

La XRA vol esdevenir una xarxa de referència que dinamitza els processos de relleu en el sector agrari, tot facilitant les diverses etapes professionals i vitals de les persones que s’hi dediquen. D’aquesta manera es fomenten els sistemes agroalimentaris locals en tots els seus àmbits. I ho vol fer seguint els valors de la cooperació, el compromís, la confiança, la transversalitat, la creativitat  i la il·lusió. ADRINOC forma part d’aquesta xarxa, a partir de la qual, s’ha anat treballant la llavor del que ha estat el projecte de cooperació Relleu Agrari.

 

Objectius del projecte:

Els principals objectius de la XRA són:

 • Facilitació de processos d’incorporació progressiva
 • Foment del model productiu sostenible / arrelat
 • Creació de xarxa. Comunitat d’actors
 • Generació de coneixement
 • Sensibilització sobre el relleu agrari
 • Incidència en polítiques de desenvolupament rural

 

Eines i recursos vinculats:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Grup Operatiu pel relleu agrari a la Garrotxa

ADRINOC amb col·laboració amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i la XRA ha  treballat en un projecte innovador per facilitar el relleu agrari a la Garrotxa.

Durant la primera meitat de l’any 2022, diverses entitats que formen la Xarxa pel Relleu Agrari de Catalunya (ADRINOC, el Consorci Alta Garrotxa, l’Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals  de Catalunya, l’Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya i Neus Monllor) han estat treballant conjuntament per crear una proposta executiva per posar en marxa un programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa. Fruït d’aquest treball, neix el projecte de cooperació de Relleu Agrari, que vol ser escalable a la resta del territori català.

 

Objectius del projecte:

L’objectiu principal del GO pel relleu agrari és identificar els elements claus i la viabilitat per articular un sistema/programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa que sigui escalable a altres territoris. Partint d’aquesta premisa es vol:

 • Conèixer amb detall la situació del relleu agrari a la Garrotxa, amb dades quantitatives i qualitatives.
 • Dibuixar el mapa d’actors actual vinculat als programes i eines de relleu agrari
  a la Garrotxa.
 • Definir els elements clau del projecte innovador.
 • Comunicar els resultats principals treballats (diagnosi, mapa d’agents i elements clau) al públic general i al públic especialitzat.

 

Finançament:

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”